ទូក្លាស្សេបញ្ឈរ កកសុទ្ធ(UBD-250)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-30
$378.00
Product : Chest Freezer
Brand : SINGSUNG ( Singapore )

ទូក្លាស្សេបញ្ឈរ កកសុទ្ធ(UBD-250)

ទំហំ 662*650*1537mm  600*620*1495mm

Details: - CLIMATIC TYPE : T
- ANTI-ELECTRIC SHOCK : I
- INPUT POWER : 125W
- RATED VOLTAGE : 220V - 240V ~
- RATED FREQUENCY : 50Hz
- FREEZING CAPACITY : 5kg/24h
- CHARGING OF REFRIGERANT: R134a/83g
- TOTAL VALID VALUME : 250L
 
អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32