ទូក្លាស្សេត្រជាក់ម្ខាង កកម្ខាង Freezer And Chiller (BCD-228NC)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-35
$386.00

ទូក្លាស្សេត្រជាក់ម្ខាង កកម្ខាង Freezer And Chiller (BCD-228NC)

1129*625*909mm

1065*540*835mm

តម្លៃៈ $386.00