ផ្លែឪឡឹកសាច់លឿង​ ធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី​​​ (1kg)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0044-15
$2.25

ផ្លែឪឡឹកសាច់លឿង​ ធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី​​​ (1kg)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32