ផ្លែកន្តួតធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី ​(1kg)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0044-17
$2.25

ផ្លែកន្តួតធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី​(1kg)

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32