ឈាមទា (1ប្រអប់ 300g)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0097-5
$3.00

ឈាមទា 1ប្រអប់ 300g

សម្រាប់បងៗចូលចិត្តធ្វើស៊ុប Hot Pot អីដឹងតា៎ជាតិហ្មង

1ប្រអប់ តម្លៃត្រឹមតែ 3.00$ ប៉ុណ្ណោះ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32