នំសណ្តែកដីលាយប៊ឺ Butter Peanut Crisp Candy (1កញ្ចប់ធំមាន 35កញ្ចប់តូចៗ)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0120-2
$2.00

Butter Peanut Crisp Candy

ជាប្រភេទ នំសណ្តែកដីលាយប៊ឺ:

✅ 1 កញ្ចប់ធំមាន 35កញ្ចប់តូចៗ

✅  Weight 165g

Butter peanut candy is tea-time favourite for Myanmar people. It is purely Myanmar traditional snack with Halal certified, containing 35 bars per one pack.

Nutrition Information Per/100g

✅ Energy 2183kJ

✅ Fat 21.28g

✅ Protein 11.3g

✅ Carbohydrate 48.6g

✅ Sodium 182mg

✅ Trans fat 0g

✅ aturated fat 0g

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32