ស្រាក្រហម GRAND Bosquet Agenais 2017 (750ml)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0132-1
$12.00

GRAND Bosquet Agenais 2017

កម្រិតអាល់កុល 12.5%

ចំណុះ 750ml

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32