ប៉ាវហុឺរស៊ុប​ កំប៉ុង​

AvailabilityIn stock
SKU
V-0225-8
$20.00

(1កំប៉ុងមាន10គ្រាប់)

  ប៉ាវហុឺរស៊ុប​ កំប៉ុង​

•  ប៉ាវហុឺរ(​កំប៉ុងស៊ុប​)

• ប៉ូវសុខភាព

• រសជាតិឆ្ញាញ់ស្រាប់ គ្រាន់តែគាស់កំប៉ុងយកមកចំអិនញាំបានភ្លាមៗ

• រសជាតិបែបហុងកុងពិតៗ គ្រាប់ធំល្អ ហើយផលិតថ្មីៗ


☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32