ក្រដាស់សំរាប់ជូតសំអាត ក្នុងមន្ទីពិសោធន៍ tisue

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-1
$120.00

ទំហំ/ ទម្ងន់

30Pack/Carton

ក្រដាស់ជូតក្នុងមន្ទីពិសោធ៍

KIMTECH SCIENCE

Delicate Task Wipers  Code : 34120

Wiping and Cleaning Option Products and laboratory

Equipment such as glass, coated plastic lenses and safety Glasses

Size : 11.00x21.00cm

Sheet Count : 280 Sheets

No of ply : 1ply

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ ក្រដាស់សំរាប់ជូតសំអាត

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32