ប្រអប់ក្រដាស់ជូតដៃ បែប រ៉ូល

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-4
$38.00

ទំហំ/ ទម្ងន់

1Unit/Carton

ប្រអប់ក្រដាស់ជូតដៃ បែប រ៉ូល

Aquarius Slimroll Dispendser

Code : 69530

Size : 31.8cmx34.3cmxD19.1cm

គុណភាព៖ល្អ

 ជាប្រភេទប្រអប់ដាក់ក្រដាស់បង្គន់ក្នុងបន្ទប់ទឹក

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32