ក្រដាស់ជូតដៃ ស្កត សាច់ទន់ tisue

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-6
$45.00

ទំហំ/ ទម្ងន់

24pack/Carton

ក្រដាស់ជូតដៃ ស្កត សាច់ទន់

SCOTT Interfold Hand towel

(Code : 23754) Thailand

Sheet Count : 250 Sheet

no of ply:2 ply

Sheet Size : 24.5x21cm

គុណភាព៖ល្អ

របៀបប្រើ៖ ក្រដាស់សំរាប់ជូតដៃ

☎️ ទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32