ប្រអប់ដាក់ក្រដាស់បង្គន់កងធំ ពណ៌ខ្មៅ

AvailabilityIn stock
SKU
W-0254-10
$24.00

ទំហំ/ ទម្ងន់

1unit/Carton

ប្រអប់ដាក់ក្រដាស់បង្គន់កងធំ ពណ៌ខ្មៅ

Aquarius JRT Dispenser Black

(Code : 70270)

Dimensions (W x H x D)

27.8cm x 28.5cm x 14.4

គុណភាព៖ល្អ

 ជាប្រភេទប្រអប់ដាក់ក្រដាស់បង្គន់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32