តែ Raspberry Leaf Tea 20s(អាយុកាលជាង 20ឆ្នាំ) ផលិតផលញ៉ូហ្សឺលែន

$5.50
AvailabilityIn stock
SKU
V-0020-7

តែ Raspberry leaf tea 20s(អាយុកាលជាង 20ឆ្នាំ) ផលិតផលញ៉ូហ្សីលែន
- សម្រាប់ស្ត្រីពិសារពេលមករដូវ
1. ជួយអោយរដូវមកទៀងទាត់
2. មិនមានការឈឺចាប់ពេលមករដូវ
3. មួយថ្ងៃពិសារមួយកញ្ចប់

- ពិសារពេលមានទម្ងន់
1. ជួយការពារស្បូន
2. ជំនួយក្នុងការសម្រាលកូន
3. មានទម្ងន់32អាទិត្យ ពិសារ1ថ្ងៃ1កញ្ចប់
4. មានទម្ងន់36អាទិត្យពិសារ 1ថ្ងៃ 4កញ្ចប់

- ពិសារក្រោយពេលសម្រាលកូន
1. ជួយជំនួយអោយមានទឹកដោះ
2. ជួយសម្រួលដល់សេរីរាង្គ
2. 1 ថ្ងៃពិសារ 1កញ្ចប់

- របៀបឆុងតែ៖
1. ចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងកែវ
2. ដាក់កញ្ចប់តែចូល
3.ទុក3-4នាទី រូចជាស្រេច។

Write Your Own Review
You're reviewing:តែ Raspberry Leaf Tea 20s(អាយុកាលជាង 20ឆ្នាំ) ផលិតផលញ៉ូហ្សឺលែន
Powered by Inklusivity